Algemene Voorwaarden van Sales Force Consulting
Artikel 1: definities
Onderwijs Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, in de vorm van contactonderwijs.
Contactonderwijs Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.
Niet-formeel onderwijs Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door wetgeving.
Educatieve dienst Het geven van onderwijs, al dan niet met inbegrip van levering van lesmateriaal en al dan niet met inbegrip van het daarover af te leggen examen of de te volgen andere vorm van toetsing.
Educatief product Educatief lesmateriaal, zonder directe interactie tussen Sales Force Consulting en consument
Overeenkomst Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
Overeenkomst op afstand Een overeenkomst die zodanig is gesloten, dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of digitale communicatie.
Ondernemer Natuurlijke of rechtspersoon die een educatieve dienst levert.
Consument Natuurlijke persoon, die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst en/of educatief product van de ondernemer afneemt.
Artikel 2: toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot een educatieve dienst en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de koop van educatieve producten.
2. Indien de ondernemer ook andere (branchegerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met consumentenorganisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst. Dit laat het recht van de ondernemer om in de overeenkomst aanvullende voorwaarden te hanteren onverlet, indien en voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene Voorwaarden afwijken.
3. De ondernemer kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de in artikel 16 genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.
Artikel 3: Aanbod
1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel digitaal uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
– de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– wanneer de educatieve dienst start;
– de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
– voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
– de wijze van betaling;
– de duur van de overeenkomst
b. of in het geval van een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van een educatief product:
– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de levertijd van het educatieve product
4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de consument en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.
5. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de consument zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
b. het recht van de consument de overeenkomst binnen tien werkdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod
alinea
Artikel 4: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument hiervan schriftelijk of langs digitale weg een bevestiging.
2. In geval van digitale opdrachtverlening stuurt de ondernemer een digitale bevestiging naar de consument; zolang de ontvangst van een digitaal aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kan de consument de opdracht annuleren.
3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.
Artikel 5: Annulering
1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de 10 dagen bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;
b. bij annulering tot één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Met “overeengekomen prijs” wordt bedoeld het totale lesgeld van de opleiding;
c. bij annulering tussen één maand en één week voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 50% van het totale lesgeld verschuldigd;
d. bij annulering korter dan één week voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 75% van het totale lesgeld verschuldigd
Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst
1. Gedurende tien werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet alle gegevens zijn verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn tien werkdagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
2. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van een educatief product heeft de consument een termijn van tien werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden.
3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, heeft de consument in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
4. Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 en lid 3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan de consument van rechtswege ontbonden.
5. Geen recht op restitutie van het lesgeld is meer mogelijk als het contactonderwijs door de ondernemer is begonnen.
Artikel 7: Prijswijzigingen
1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
2. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
Artikel 8: levering
1. Lesmateriaal
a. De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan de consument. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
b. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen.
2. Correctiewerk
a. De consument wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs, respectievelijk van een eventuele herkansing.
Artikel 9: Conformiteit
1. De educatieve dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
2. Het geleverde lesmateriaal, c.q. het educatieve product, moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
Artikel 10: Betaling
1. Betalingen van outdoor educatieve diensten, alsook betalingen van educatieve producten vinden vooraf plaats d.m.v. het online betalingsformulier zoals op de website van Sales Force Consulting opgenomen. Na ontvangst van de betaling wordt de factuur separaat per mail toegestuurd, naar het door de consument opgegeven e-mailadres.
Artikel 11: Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Sales Force Consulting, Boskoop, 2021